- - - Waals Gewest: Nieuwe tewerkstellingssteun voor drie doelgroepen- - -

Waals Gewest: Nieuwe tewerkstellingssteun voor drie doelgroepen

Na Vlaanderen wordt ook in het Waals Gewest het systeem van tewerkstellingssteun vereenvoudigd. De focus van de nieuwe steunmaatregelen die inwerking treden op 1 juli 2017, ligt op drie specifieke doelgroepen: jonge laag- en middelmatig geschoolde werkzoekenden, langdurig werklozen en 55-plussers.

Sinds de Zesde Staatshervorming is tewerkstellingssteun een geregionaliseerde materie. Uit een analyse van de Waalse arbeidsmarkt blijkt dat drie doelgroepen moeilijk(er) aan een job geraken: jongeren zonder diploma, werkzoekenden die al meer dan één jaar bij de Forem zijn ingeschreven en oudere werknemers. Wat volgt is een overzicht van het nieuwe Waalse beleid inzake tewerkstellingssteun. Houd wel in het achterhoofd dat de Waalse regering nog veel modaliteiten moet regelen (zoals de steunbedragen, de indieningstermijn van de uitkeringsaanvraag, enz.). Deze hervorming is bovendien alleen van toepassing in het Franstalig Waals Gewest en niet in de Duitstalige Gemeenschap.

Steun voor drie doelgroepen

De nieuwe tewerkstellingsmaatregelen ten voordele van de doelgroepen slaan op drie categorieën van personen:

werkzoekenden jonger dan 25 jaar die laaggeschoold (geen getuigschrift van het hoger middelbaar onderwijs) of middelmatig geschoold (maximaal een getuigschrift van het hoger middelbaar onderwijs) zijn;

langdurig werkzoekenden (meer dan twaalf maanden werkloos);

werknemers van 55 jaar en ouder.

De steun aan de jonge werkzoekenden en aan de langdurig werklozen bestaat uit een forfaitaire financiële hulp in de vorm van een werkuitkering (een activering van de werkloosheidsuitkering). Een deel van het nettoloon zou niet langer ten laste van de werkgever vallen. De maandelijkse uitkering van het Forem wordt doorgestort naar de werknemer volgens de gepresteerde arbeidsregeling. De uitkering wordt geschorst wanneer de arbeidsovereenkomst een einde neemt of de werkzoekende zijn hoofdverblijfplaats niet langer in het Franstalige taalgebied van het Waals Gewest heeft.

De steun aan jongeren onder de 25 jaar wordt toegekend voor een periode van drie jaar en is niet hernieuwbaar. De steun stopt op het einde van de voorziene duur of wanneer de jongeren de leeftijd van 28 jaar bereiken.
De steun voor langdurig werklozen geldt voor maximaal twee jaar en is wel hernieuwbaar. De steun stopt wanneer de persoon de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.
Deze steunmaatregelen zijn alleen verenigbaar met verminderingen van sociale bijdragen.

De tewerkstellingssteun voor de werknemers van 55 jaar en ouder bestaat uit een trimestriële vermindering van de sociale werkgeversbijdragen. Deze steun vervangt de federale doelgroepvermindering. De Waalse regering moet de bedragen in functie van de leeftijd wel nog vastleggen.
De vermindering verdwijnt op de eerste dag van het kwartaal volgend op dat waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.
Om de steun te kunnen genieten, moet de onderneming haar maatschappelijke zetel in het Franstalige taalgebied van het Waals Gewest hebben.

Nieuwe arbeidsovereenkomst: het inschakelingscontract

Voor jongeren onder de 25 jaar die al achttien maanden werkloos zijn en nog geen beroepservaring hebben, komt er een inschakelingscontract. Dit is een voltijds contract gesloten voor onbepaalde duur of voor een bepaalde duur van minimaal twaalf maanden. Voor, tijdens en na het inschakelingscontract kan de jongere aanspraak maken op begeleiding van het Forem. Het inschakelingscontract biedt de jongere een forfaitaire financiële hulp in de vorm van een maandelijkse werkuitkering gedurende twaalf maanden.
De jonge werkzoekende moet zijn werkuitkering zelf aanvragen bij de betalingsinstellingen van de werkloosheidsuitkeringen.
Deze bijdragevermindering is alleen cumuleerbaar met de structurele bijdrageverminderingen en de APE-steun (Aides à la Promotion de l' Emploi).

Opgelet! De leeftijdsvoorwaarde moet vervuld zijn op de dag vóór de indiensttreding. De jonge werkzoekende moet bovendien zijn hoofdverblijfplaats in het Franstalige taalgebied van het Waals Gewest hebben. Voor de werkgever geldt er geen territoriale of juridische voorwaarde.
Het inschakelingscontract verstrijkt wanneer het contract een einde neemt of wanneer de jongere de leeftijd van 26 jaar bereikt.

Startdatum: 1 juli 2017

De hervorming van de Waalse tewerkstellingssteun gaat in op 1 juli 2017. De meeste aanvragen of steunmaatregelen die vóór 1 juli 2017 worden ingediend/toegekend, worden tot de aanvankelijk voorziene einddatum voortgezet, eventueel beperkt tot 30 juni 2020.

Wie meer wil weten over de federale en regionale steunmaatregelen voor tewerkstelling, kan o.a. terecht op:

de website van Forem (www.leforem.be) voor de steunmaatregelen in het Waals Gewest;

de website van de VDAB (www.vdab.be) voor de Vlaamse initiatieven;

de website van de BGDA (www.bgda.be) voor de steunmaatregelen in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.