- - - Inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen - - -

Inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen

Is een inbreng in natura mogelijk aan een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zonder de uitgifte van nieuwe aandelen? Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) vond in 2013 van niet. Maar ondertussen is de wet veranderd en moet het IBR ook haar visie wijzigen.

De bezwaren in 2013

Toen in 2012 - 2013 het IBR moest oordelen over de vraag of een inbreng in natura kan zonder uitgifte van nieuwe aandelen, was zij van mening dat dit niet mogelijk was.
Ze had daar hoofdzakelijk twee argumenten voor.

Het eerste was een tekstueel argument: de wet schreef (en schrijft nog steeds) voor dat bij een inbreng in natura een bedrijfsrevisor een verslag moet opmaken. En de bedoeling van dat verslag is, aldus de wet, na te gaan of de waarderingsmethode en de waardering zelf overeenkomt met het aantal 'uit te geven' aandelen. Daaruit besloot het IBR dat er dus wel nieuwe aandelen moesten komen.

Een tweede argument vond het IBR in het principe van 'de verrijking zonder oorzaak' van de vennootschap. Dat zou ook om fiscale redenen een probleem kunnen vormen.

De argumenten in 2021 

Maar dat advies is nu achterhaald. Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) bevat voor de BV's een bepaling (artikel 5:120, § 2) dat stelt dat de algemene vergadering bevoegd is om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Veel duidelijker kan het niet zijn.
Een dergelijke inbreng kan gebeuren bij gewone meerderheid maar u moet wel langs de notaris want een authentieke akte is vereist.

Voor CV's bestaat er niet zo'n uitdrukkelijke wetsbepaling maar ook daar komt het IBR tot de conclusie dat het wel mogelijk moet zijn om een inbreng te doen zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Immers, het oude argument dat er een verslag moet opgemaakt worden om te oordelen over de waardering van de 'nieuw uit te geven aandelen' staat niet meer in de wet. Het tekstuele argument uit 2013 is bijgevolg verdwenen. Conclusie voor het IBR: ook in CV's is een inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen mogelijk.
Volgens het IBR is voor een dergelijke inbreng unanimiteit van de aandeelhouders (aanwezig of vertegenwoordigd) noodzakelijk. Verder moet de inbreng ook in een authentieke akte gegoten worden.

Ten slotte is er de NV. Bij NV's moet zoals voorheen de commissaris (of een bedrijfsrevisor als er geen commissaris is) een verslag maken van zijn onderzoek van de beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes. Dat verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze methodes leiden, 'ten minste overeenkomen met de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen'.
Het IBR grijpt deze woorden opnieuw aan als het tekstargument om te stellen dat een inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen in een NV, juridisch niet mogelijk is.